செவ்வாய், 15 டிசம்பர், 2009

இ‌ணைய து‌றை​யி‌ல் மு‌ந்​து​கி​றது தமி‌ழ்!


சித​றி‌க் கிட‌க்​கு‌ம் உல​க‌த் தமி​ழ‌ர்​க‌ளை இ‌ணை‌க்​க​வு‌ம் தமி​ழ‌ர்​க‌ள் யாவ​ரு‌ம் இ‌ணை​ய‌த்​தி‌ன் அதி​க​ப‌ட்ச பய‌னை அ‌டை​ய​வு‌ம் உரு​வா‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​ட‌தே தமி‌ழ் இ‌ணைய மாநாடு. ​ இ‌ம் மாநாடு சமீ​ப‌த்​தி‌ல் ‌ஜெ‌ர்​ம​னி​யி‌ல் ந‌டை​‌பெ‌ற்​றது. தமி‌ழ் இ‌ணைய மாநா‌ட்​டி‌ன் மு‌க்​கிய ‌பொறு‌ப்​பா​ள​ராக இரு‌க்​கு‌ம் ஆ‌ன்‌டோ பீ‌ட்​ட‌ர் அதி‌ல் கல‌ந்து ‌கொ‌ண்டு ‌செ‌ன்‌னை திரு‌ம்​பி​யி​ருக்கிறார்.அவருடன் ஒரு சந்திப்பு::


ஜெ‌ர்​ம​னி​யி‌ல் ந‌டை​‌பெ‌ற்ற தமி‌ழ் இ‌ணைய மாநாடு எ‌த்​த​‌னை​யா​வது மாநாடு. எ‌த்​த‌னை நா‌ள் ந‌டை​‌பெ‌ற்​றது,​ எ‌ந்​தெ‌ந்த நாடு​க‌ள் கல‌ந்து ‌கொ‌ண்​டன?​​‌
ஜெ‌ர் ​ம​னி​யி‌ல் ந‌டை​‌பெ‌ற்​றது எ‌ட்​டா​வது உலக தமி‌ழ் இ‌ணைய மாநாடு. இது ஐ‌ரோ‌ப்​பா​வி‌ல் நட‌ந்த முத‌ல் தமி‌ழ் இ‌ணைய மாநாடு. தமி​ழ​க‌த்​தி‌ல் இரு‌ந்து சுமா‌ர் இரு​ப‌த்தி ஐ‌ந்து ‌பே‌ர் கல‌ந்து ‌கொ‌ண்​ட​ன‌ர். அ‌க்​‌டோ​ப‌ர் 23,24,25 ஆகிய மூ‌ன்று நா‌ட்​க‌ள் ‌ஜெ‌ர்​ம​னி​யி‌ல் உ‌ள்ள யூனி​வ‌ர்​சி‌ட்டி ஆ‌ப் ‌கோ‌லோ‌ன் எ‌ன்ற ப‌ல்​க​‌லை​க​ழ​க‌த்​தி‌ல் ந‌டை​‌பெ‌ற்​றது.அது ‌ரோம‌ன் க‌த்​‌தோ​லி‌க்க நக​ர‌ம். யூனி​வ‌ர்​சி‌ட்டி ஆ‌ப் ‌கோல​‌லோ​னி‌ற்கு ஒரு மதி‌ப்பு உ‌ண்டு. தமி​ழ​க‌த்​தி‌ற்கு ‌வெளி‌யே உ‌ள்ள மிக‌ப்​‌பெ​ரிய தமி‌ழ் நூல​க‌ம் அ‌ங்கு தா‌ன் அ‌மை‌ந்​து‌ள்​ளது. அ‌ங்கு உ‌ள்​றி‌க்‌கே நீ‌க்​‌கோ​ல‌ஸ் எனு‌ம் ‌பெ‌ண்​மணி அ‌த்​து​‌றை‌க்​கான த‌லை​வி​யாக இரு‌ந்து சிற‌ந்த மு‌றை​யி‌ல் ‌செய‌ல்​ப‌ட்டு வரு​கி​றா‌ர்.மாநா‌ட்​டி‌ல் உலக நாடு​க​ளி‌ல் ஐ‌ரோ‌ப்​பா​வி‌ல் உ‌ள்ள மு‌க்​கிய நாடு​க‌ள்,​ இ‌ந்​தியா,​ இ‌ங்​கி​லா‌ந்து,​ இல‌ங்‌கை,​ வ‌ளை​குடா நாடு​க‌ள்,​ சி‌ங்​க‌ப்​பூ‌ர்,​ ம‌லே​சியா,​ ஆ‌ஸ்​தி​‌ரே​லியா,​ அ‌மெ​ரி‌க்கா,​ கனடா உ‌ள்​ளி‌ட்ட 15 நாடு​க​ளி‌ல் இரு‌ந்து ​ அறி​ஞ‌ர் ‌பெரு​ம‌க்​க‌ள் கல‌ந்து ‌கொ‌ண்​ட​ன‌ர். 

மாநா‌ட்​‌டின் முக்கியமான விஷயங்கள்?​
மாநா‌ட் ​‌டை‌ப் ப‌ற்றி குறி‌ப்​பி​டு‌ம் ‌போது அத‌ன் த‌லை​வ​ரான க‌ல்​யாணசு‌ந்​த​ர‌ம் அரு​‌மை​யான ஒரு வா‌ர்‌த்‌தை ‌சொ‌ன்​னா‌ர். ஒரு து‌றை ​ ந‌ன்​றாக வள​ரு‌ம் ‌போது அத‌ற்​கான நி‌ர்​வா​க‌ங்​க​ளி‌ன் ச‌ந்​தி‌ப்​பு‌ம் ‌நே‌ர்​கா​ண​லு‌ம் ந‌டை​‌பெ‌ற்​றா‌ல் தா‌ன் அத‌ன் வள‌ர்‌ச்சி ந‌ன்​றாக இரு‌க்​கு‌ம் எ‌ன்று கூறி​னா‌ர். ஒ‌வ்​‌வொரு இ‌ணைய மாநா‌ட்​டி​லு‌ம் ‌தொழி‌ல் நு‌ட்ப தமி‌ழ் ​ ​ இ‌ணை​ய‌ம் ‌மே‌லோ‌ங்கி வள‌ர்‌ச்சி ‌பெறு​வது ‌பெரு​‌மை‌க்​கு​ரிய விஷ​ய‌ம். ​மு.அன‌ந் ​த​கி​ரு‌ஷ்​ண‌ன் ​ தமி​ழக அர​சி‌ன் ​பிர​தி​நி​தி​யாக கல‌ந்து ‌கொ‌ண்​டா‌ர். தமி‌ழ் நா‌ட்​டி‌ல் இரு‌ந்து அரசு ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ உறு‌ப்​பி​ன‌ர்​க​ளாக ‌ செ‌ம்​‌மொழி வாரி​ய‌ம்,​ ‌தேசிய தக​வ‌ல் ‌தொட‌ர்​பி​ய‌ல் ‌மைய‌ம்,​ தமி‌ழ் இ‌ணைய ப‌ல்​க​‌லை‌க்​க​ழ​க‌ம்,​ ஆகி​ய‌ து‌றை​யி‌ல் இரு‌ந்து கல‌ந்து ‌கொ‌ண்​டா‌ர்​க‌ள். அடு‌த்த தமி‌ழ் இ‌ணைய மாநாடு ந‌ம் தமி​ழ​க‌த்​தி‌ல் ந‌டை​‌பெற உ‌ள்​ள​தாக அறி​வி‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டது. ​‌கோ‌வை​யி‌ல் ​ ந‌டை​‌பெ​ற​வு‌ள்​ளது. தமி‌ழ் ‌மொழி​யி‌ன் தாய​க​மான தமி​ழ​க‌த்​தி‌ல் ந‌டை​‌பெற இரு‌ப்​ப​தா‌ல் மிக‌ப்​‌பெ​ரிய மாநா​டாக இரு‌க்​கு‌ம் எ‌ன்று எதி‌ர்​பா‌ர்‌க்​க‌ப்​ப​டு​கி​றது. ​ இது​வ‌ரை நட‌ந்த தமி‌ழ் இ‌ணைய மாநா​டு​க​ளி​‌லே‌யே இ‌ந்த மாநாடு தா‌ன் மிக‌ப்​‌பெ​ரிய மாநா​டாக இரு‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்​ப​த‌ற்​காக நா‌ங்​க‌ள் முய‌ற்சி ‌செ‌ய்து ‌கொ‌ண்​டி​ரு‌க்​கி​‌றோ‌ம். அன‌ந்த கிரு‌ஷ்​ண‌ன்​தா‌ன் இத‌ன் த‌லை‌மை ‌பொறு‌ப்பே‌ற்​கி​றா‌ர்.ஒரு மாநாடு ​ ​தமி​ழ​க‌த்​தி‌ல் ந‌டை​‌பெ​று​வ​த‌ற்​கு‌ம்,​ அய‌ல்​ நா​டு​க​ளி‌ல் ந‌டை​‌பெ​று​வ​த‌ற்​கு‌ம் நி‌றைய வி‌த்​தி​யா​ச‌ங்​க‌ள் இரு‌க்​கி​ன்றன. இதி‌ல் மு‌க்​கி​ய​மாக கவ​னி‌க்க ‌வே‌ண்​டிய விஷ​ய‌ம் எ‌ன்​ன​‌வெ‌ன்​றா‌ல் ‌வெளி​நா​டு​க​ளி‌ல் உ‌ள்​ள​வ‌ர் தமி‌ழ் நா‌ட்​டி‌ல் ​ ​ ​ எ‌ன்ன நட‌க்​கி​றது எ‌ன்​ப‌தை தா‌ன் உ‌ன்​னி​ப்பாக  கவ​னி‌த்துக் ‌கொ‌ண்​டி​ரு‌க்​கி​றா‌ர்​க‌ள். ​ தமி‌ழ் நா‌ட்​டி‌ல் நட‌க்​கு‌ம் மாநா‌ட்‌டை திரு​விழா போ‌ல் கரு​து​கி​றா‌ர்​க‌ள். இ‌ணைய மாநா​டு​க‌ள் ‌வெளி​நா​டு​க​ளி‌ல் நட‌ந்​தா​லு‌ம், எ‌ன்‌னைப் ‌போ‌ன்​ற​வ‌ர்​க​ளு‌க்கு பிற நாடு​க​ளி‌ல் ந‌டை​‌பெ‌ற்​ற‌தை விட மிக‌ப்​‌பெ​ரிய மாநா​டாக தமிழ்நாட்டில் ‌நடக்க வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்​பது தா‌ன் எ‌ண்​ண‌ம்.

​​தக​வ‌ல் ​ ‌தொழி‌ல்நு‌ட்ப வள‌ர்‌ச்சி எ‌ப்​படி இரு‌க்​கி​றது?​​‌
தொழி‌ல்நு‌ட்ப வள‌ர்‌ச்​சி​‌யை‌ச் சா‌ர்‌ந்து ​ எ‌ந்த ‌மொழி வள‌ர்‌ந்​த‌தோ ​ அ‌ந்த ‌மொழி தா‌ன் ‌வெ‌ற்றி ‌பெ‌ற்​றி​ரு‌க்​கி​றது. ஐ‌ரோ‌ப்​பா​வி‌ல் 150 ஆ‌ண்​டு​க​ளு‌க்கு மு‌ன்பு ஆயி​ர‌ம் ‌மொழி​க‌ள் இரு‌ந்​த​தா‌ம். ​ இ‌ப்​‌போ​ழுது 90 ‌மொழி​க‌ள் தா‌ன் இரு‌க்​கி​றது. கி‌ட்​ட‌த்​த‌ட்ட 910 ‌மொழி​க‌ள் அ‌டை​யா​ள‌மே இ‌ல்​லா​ம‌ல் ‌போ‌ய்​வி‌ட்​டது எ‌ன்​றா‌ல் அது ‌தொழி‌ல் ​நு‌ட்​ப‌த்‌தைச் சா‌ர்‌ந்து வள​ர​வி‌ல்‌லை எ‌ன்​பது தா‌ன் கார​ண‌ம்.அ‌தே மாதிரி ந‌ம் ஆசிய ‌மொழி​க​ளி‌ல் ‌தொழி‌ல் நு‌ட்​ப‌த்‌தைச் சா‌ர்‌ந்து வ‌ந்து மிக‌ப் ‌பெரி​ய​ள​வி‌ல் வள‌ர்‌ச்சி க‌ண்ட ‌மொழி எது எ‌ன்​றா‌ல் அது சீன​மு‌ம்,​ தமி​ழு‌ம் தா‌ன். இ‌ந்தி ‌மொழி கூட அத‌ற்கு அடு‌த்து தா‌ன் இரு‌க்​கி​றது. அ‌ப்​ப​டி​‌யெ‌ன்​றா‌ல் இ‌ன்​னு‌ம் நாம் ‌டெ‌க்​னா​லி​ஜி​யி‌ல் ‌ஸ்ட்​ரா‌ங் ஆக​ணு‌ம். உதா​ர​ண‌த்​தி‌ற்கு ஒரு ‌கேமிராவை எடு‌த்​து‌க் ‌கொ‌ண்​டா‌ல் அதி‌ல் ‌மெனு ஆ‌ங்​கி​ல‌த்​தி‌ல் தா‌ன் இரு‌க்​கு‌ம். அது கூட தமி​ழி‌ல் வர ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று நா‌ன் ஆ‌சை‌ப்​ப​டு​கி​‌றே‌ன்.

​​யூனி ​‌கோ‌ட் ​ பா‌ன்‌ட் ​ பிர‌ச்​‌னை​க‌ளை ​ ஆ‌லோ‌​சி‌த்​தீ‌ர்​களா?​ ஒ‌ரே வி‌சை பல‌கை இ‌ல்​லா​ம‌ல் எ‌ப்​‌போ​ழுது மா‌ற்​ற‌ங்​க‌ள் வரு‌ம்?​​ 
1999 ஆ‌ம் ​ ஆ‌ண்டு ​ முதல்வர்  கரு​ணா​நிதி, ​ முர​‌சொலி மாற‌ன் த‌லை​‌மை​யி‌ல் ​ 2 ஆ‌ம் தமி‌ழ் இ‌ணைய மாநாடு நட‌ந்​தது. அ‌ப்​‌போ​ழுது தா‌ன் முத‌ன் மு‌றை​யாக நிர‌ந்​த​ர​மான கீ‌போ‌ர்‌டு வ‌ந்​தது. ​ நிர‌ந்​த​ர​மான எழு‌த்​து​ரு‌க்​க‌ள் அறி​மு​க‌ப்​ப​டு‌த்​த‌ப்​ப‌ட்​டன. அது தா‌ன் இ‌ன்று அனுசரணையாக இரு‌க்​கி​றது. அரசு ‌மைய‌ங்​க​ளி‌ல் பய‌ன்​ப​டு‌த்​த‌ப்​ப​டு​கி​றது. அ‌ந்த எழு‌த்​து​ரு‌க்​க​‌ளை‌ப் பய‌ன்​ப​டு‌த்​தி​னா‌ல் எ‌ந்​த‌ப் பிர‌ச்​​‌னை​யு‌ம் வராது.எ‌வ் ​வ​ள‌வோ தமி‌ழ் ‌வெ‌ப்​‌சை‌ட்​க‌ள் ​ யூனி​‌கோ​டி‌ல் தா‌ன் இய‌ங்​கு​கின்றன. அதி‌ல் பிர‌ச்​​‌னை​க‌ள் எது​வு‌ம் இ‌ல்​‌லை‌யே. சி‌க்​க‌ல் இரு‌க்​கு‌ம் தி‌சை‌யை ‌நோ‌க்கி எதிர் நீச்​ச‌ல் அடி‌த்​தா‌ல் தா‌ன் பிர‌ச்​னை​க‌ள் தீரும்.

​​இ‌ணை​ய​த​ள‌த்​தி‌ல் ​ ‌சைப‌ர் ‌க்‌ரை‌ம் ​ கு‌ற்​ற‌ங்​க‌ள் ​ நி‌றைய ஏ‌ற்​ப​டு​கி​ற‌தே.. அ‌தை தடு‌ப்​ப​த‌ற்கு எ‌ன்ன முய‌ற்சி ‌செ‌ய்​தா‌ர்​க‌ள்?​​‌ 
சைப‌ர் ‌க்‌ரை‌ம் ச‌ட்​ட‌த்‌தை அறி​மு​க‌ப்​ப​டு‌த்​திய பதி​‌னொ​ரா​வது நாடு இ‌ந்​தியா. ‌தொழி‌ல் நு‌ட்​ப‌த்‌தை மீறி ‌தொழி‌ல் நு‌ட்​ப‌த்‌தை திரு​டு​ப​வ‌ர்​க‌ள் ம‌ற்​று‌ம் அ‌தை‌ச் சா‌ர்‌ந்த கு‌ற்​ற‌ங்​க‌ள் தா‌ன் ‌சைப‌ர் ‌க்‌ரை‌ம். ச‌ட்​ட‌ம் ‌கொ‌ண்டு தடு‌ப்​ப​‌தை​விட எ‌ல்லா வ‌கை​யி​லு‌ம் ஒ‌வ்​‌வொ​ரு​வ​ரு‌ம் எ‌ச்​ச​ரி‌க்​‌கை​யாக இரு‌ந்​தா‌ல் இ‌தை நா‌மே தடு‌க்க முடி​யு‌ம். ‌மொ‌பை‌ல் ச‌ம்​ப‌ந்​த​மா​க‌வோ,​ ஆ‌ன்​‌லை‌ன் ச‌ம்​ப‌ந்​த​மா​க‌வோ,​ ஈ -​காம‌ர்‌ஸ் அ‌ல்​லது ‌வேறு எ‌ந்த ‌தொழி‌ல்நு‌ட்​ப‌ம் சா‌ர்‌ந்‌தோ நா‌ம் தா‌ன் விழி‌ப்​பு​ட‌ன் இரு‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம். அதுதா‌ன் பாது​கா‌ப்பு. ​​ 

தமி‌ழ் இ‌ணை​ய‌த்​‌தை‌ப் ​ ‌பொரு‌த்​த​வ‌ரை ​ ​ பிளா‌க் ​ ‌ஸ்பா‌ட் ​ உரு​வா‌க்​கு​த‌ல் இ‌ப்​‌பொழுது எ‌ல்லா இட‌ங்​க​ளி​லு‌ம் பர​வி​யு‌ள்​ளது அது வர​‌வே‌ற்​க‌த்​த‌க்​கதா?​​ 
பிளா‌க் ‌ஸ்பா‌ட் உரு​வா‌க்​கு​த‌ல் ​ தமி‌ழ் இ‌ணை​ய‌த்​தி‌ற்கு ‌பெரு‌ம் வள‌ர்‌ச்சி தா‌ன். ஒரு கவி​ஞ​‌ரை‌யோ,​ எழு‌த்​தா​ள​‌ரை‌யோ,​ ‌நேர​டி​யா​க‌ ‌தொட‌ர்பு ‌கொ‌ள்ள முடி​யாது. ஆனா‌ல் தமி​ழா‌ல் அவ‌ர்​க‌ளை ‌தொட‌ர்பு ‌கொ‌ள்ள நி‌னை​னப்​ப​வ‌ர்​க‌ள் ‌நெரு‌ங்​கி​யி​ரு‌ப்​பது பிளா‌க்‌ஸ் மூலம்தா‌ன்.ஆ‌ரோ‌க் ​கி​ய​மா​னதா எ‌ன்​றா‌ல் ஒரு சில‌ர் ‌தே‌வை​யி‌ல்​லாத சில​வ‌ற்​‌றை​யு‌ம் எழுதி த‌ள்​ளி​வி​டு​கி​றா‌ர்​க‌ள் இது ஆ‌ரோ‌க்​கி​ய​மா​னது அ‌ல்ல. அது அவ‌ர்​க‌ள் பா‌ர்​‌வை​யி‌ல் தா‌ன் சி‌ந்​தி‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம்.  வணிக ‌நோ‌க்​க‌த்​து​ட‌ன் சில‌ர் தக​வ‌ல்​க​‌ளை‌க் ‌கொடு‌க்​கி​றா‌ர்​க‌ள்.அவ‌ர் ​க​ளு‌க்கு ‌பெரு​ம​ளவு உப​‌யோ​க‌ப்​ப​டு​கி​றது. சில‌ர் பிளா‌க் ம‌ட்​டு‌ம் ‌கொடு‌ப்​ப​வ‌ர்​க‌ள் ‌பொது சி‌ந்​த​‌னை​வா​தி​க‌ள் இவ‌ர்​க‌ள் எத‌ற்​கு‌ம் தயா​ராக உ‌ள்​ள​வ‌ர்​க‌ள். இது அவ​ர​வ‌ர் மன சி‌ந்​த​‌னை​‌யை‌ப் ‌பொரு‌த்​தது எ‌ன்​பது தா‌ன் எ‌ன்​னு​‌டைய கரு‌த்து. ​​ ​சு‌ற்​று​லா‌த் து‌றை,​வி‌ளை​யா‌ட்டு,​ மரு‌த்​து​வ‌த் து‌றை இதி‌ல் தமி‌ழ் இ‌ணை​ய‌ம் நி‌றைய ப‌ங்​‌கெ​டு‌த்து ‌கொ‌ள்​கி​றது. இத‌ன் பய‌ன்​க‌ள் எ‌ந்​த​ள​வி‌ற்கு உப​‌யோ​க​மாக இரு‌க்​கி​றது?​​சு‌ற்​றுலா,​ வி‌ளை​யா‌ட்டு,​ மரு‌த்​து​வ‌ம்,​ ஆ‌ன்​மி​க‌ம் இத‌ற்​கான  தே‌வை​க‌ள் ​ அய‌ல்​நா‌ட்டு தமி​ழ‌ர்​க​ளி​ட‌ம் ‌பெரிய  தேட‌ல் ஏ‌ற்​ப​டு‌த்​தி​யி​ரு‌க்​கி​றது.இ‌ன் ​‌றைய கால​க‌ட்​ட‌த்​தி‌ல்  மூ‌ன்​றி‌ல்  ஒரு  ப‌ங்கு ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ‌தே‌வை​க‌ளை இ‌ணை​ய‌த்​தி‌ன் மூல‌ம் ‌செ‌ய்​து​வி​டு​கி​றா‌ர்​க‌ள். இத​னா‌ல் அவ‌ர்​க​ளி‌ன் பண​மு‌ம்,​ ‌நேர​மு‌ம் மி‌ச்​ச‌ப்​ப​டு​கி​றது. ஆனா‌ல் அத‌ன் ‌தே‌வை​க‌ள் இ‌ன்​னு‌ம் முழு​‌மை​யா​க​வி‌ல்‌லை எ‌ன்​று​தா‌ன் ‌சொ‌ல்​ல​‌வே‌ண்​டு‌ம்.கால‌ப்​‌போ‌க்​கி‌ல் தமி‌ழ் இ‌ணை​ய‌ம் ‌பெரிய வள‌ர்‌ச்சி ஏ‌ற்​ப​டு‌த்​து‌ம் வா‌ய்‌ப்​பு‌ள்​ளது.நிக‌ழ்​வு​க‌ள் ‌பெரிய மா‌ற்​ற‌த்‌தை ‌கொடு‌க்​கு‌ம் எ‌ன்று நி‌னை‌க்​கி​‌றே‌ன். 
​​தமி‌ழ் இ‌ணை​ய‌த்​தி‌ன் எதி‌ர்​கா​ல‌ம் எ‌ப்​படி இரு‌க்​கு‌ம் எ‌ன்று நி‌னை‌க்​கி​றீ‌ர்​க‌ள்?​​​
 தமி‌ழ் இ‌ணை​ய‌த்​‌தை‌ப் ​ ‌பொரு‌த்​த​வ‌ரை ​ ‌வெ‌ற்​றி​க​ர​மான சூ‌ழ்​நி​‌லை​யி‌ல்​தா‌ன் இ‌ன்று இரு‌க்​கி​றது. ப‌த்​தி​ரி​‌கை​க‌ள்,​ இத‌ழ்​க‌ள்,​ தனி‌த்​தனி எழு‌த்​தா​ள‌ர்​க‌ள்,​ தனி‌த்​தனி ப‌டை‌ப்​பா​ளி​க‌ள் ஒ‌வ்​‌வொ​ரு​வ​ரு‌க்​கு‌ம் இ‌ணை​ய‌த்​தி‌ல் பதி‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்ற ஆ‌ர்​வ‌ம் நி‌றைய ஏ‌ற்​ப‌ட்​டி​ரு‌க்​கி​றது.ஒ‌வ் ​‌வொரு தமி​ழ​னு‌ம்​கூட ‌செ‌ன்​‌னை‌க்​கு‌ள்​‌ளே‌யே தக​வ‌லை பரி​மா​றி‌க் ‌கொ‌ள்ள இ‌ணை​ய‌ம் மிக‌ப்​‌பெ​ரி​ய​ள​வி‌ல் உத​வி​யாக இரு‌க்​கி​றது. ‌பொரு​ளா​தாரச் சு‌மை​‌யை​யு‌ம் ‌தொழி‌ல் நு‌ட்​ப‌ம் தவி‌ர்‌த்​தி​ரு‌க்​கி​றது,​‌நேர‌த்‌தை மி‌ச்​ச‌ப்​ப​டு‌த்​தி​யி​ரு‌க்​கி​றது ​ எ‌ன்​பது மிக‌ப்​‌பெ​ரிய ஒ‌ன்று.நம‌க்கு இர‌ண்டு விஷ​ய‌ங்​க‌ள் தா‌ன் ஒ‌ன்று ​ நேர‌த்‌தை சுரு‌க்​கு​வது,​ ​ தக​வ‌ல் ‌தொட‌ர்‌பை எளி​‌மை‌ப்​ப​டு‌த்​து​வது. ந‌ம் தமி‌ழ் இ‌ணை​ய‌ம் இ‌ந்த இர‌ண்டு பணி​‌யை​யு‌ம் ‌ரொ‌ம்ப அரு​‌மை​யா​க‌ச் ‌செ‌ய்​தி​ரு‌க்​கி​றது. ‌பொரு​ளா​தார ரீதி​யாகத் தமி​ழ​னு‌க்கு தமி‌ழ் இ‌ணை​ய‌ங்​க‌ள் ‌பெரிய ‌வெ‌ற்​றி​‌யை‌க் ‌கொடு‌க்​கு‌ம் எ‌ன்​பது அ‌சை‌க்க முடி​யாத உ‌ண்‌மை.இதி‌ல் இ‌ன்​னு‌ம் தமி‌ழ் க‌லை‌க்​க‌ல்​லூ​ரி​யி‌ல் படி‌க்​கு‌ம் தமி‌ழ்‌த்​து‌றை ​ மாண​வ‌ர்​க​ளு​‌டைய ப‌ங்​க​ளி‌ப்​பு‌ம் ‌பெரிய அள​வி‌ல் இரு‌ந்​தா‌ல் ‌பெரிய மா‌ற்​ற‌த்‌தை எதி‌ர்​பா‌ர்‌க்​க​லா‌ம்.
நன்றி :
தினமணி கதிர்.

2 கருத்துகள்:

shaan சொன்னது…

தமிழில் தட்டச்சு செய்ய மைக்ரோசாப்ட் புதிய மென்பொருள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Unknown சொன்னது…

தமிழ் வளரும் என்பதை படிக்கும் போது மிக மிக மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.